Daftar istilah sejarah

Daftar istilah sejarah – Ketika anda membaca artikel tentang sejarah, mungkin ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti, sehingga menyulitkan untuk memahami lebih jauh. Untuk itu, di bawah ini saya sertakan pengertian dari istilah-istilah yang terkadang muncul pada suatu kalimat.

 • Abris sous roche : gua sebagai tempat tinggal manusia purba.
 • A cire perdue : suatu teknik cetak hilang pada zaman prasejarah.
 • Akulturasi : proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi.
 • Alluvium : zaman geologi yang paling muda dari zaman kuarter atau zaman geologi yang sekarang.
 • Artefak : alat-alat yang digunakan manusia purba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
 • Asimilasi : penyesuaian (peleburan) sifat-sifat asli yang dimiliki dengan sifat-sifat lingkungan sekitar.
 • Barter : perdagangan dengan saling menukar barang.
 • Bivalve : suatu teknik cetak ulang pada zaman prasejarah.
 • Candi : bangunan kuno yang dibuat dari batu (sebagai tempat pemujaan) penyimpanan abu jenazah raja-raja atau pendeta Hindu atau Budha pada zaman dahulu.
 • Candrasengkala : bilangan tahun berupa kalimat atau gambar.
 • Dewa : roh yang di angan-angankan sebagai manusia halus yang berkuasa atas alam dan manusia.
 • Dilluvium : suatu zaman di mana hampir seluruh permukaan bumi tertutup oleh es.
 • Dinasti : keturunan raja-raja yang memerintah dari satu keluarga.
 • Dolmen : meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji masa prasejarah.
 • Fosil : sisa-sisa kehidupan masa lampau yang diketemukan dalam keadaan membatu di lapisan tanah.
 • Fosil pandu : fosil yang dapat memberi petunjuk tentang kehidupan zaman purba.
 • Homo africanus : jenis manusia purba dari Afrika.
 • Homo neandherthalensis : jenis manusia purba dari lembah Neandher Jerman Barat.
 • Homo pekinensis : jenis manusia purba dari Peking Cina.
 • Homo sapiens : jenis manusia purba yang cerdas.
 • Jalan sutera : jalan yang di tempuh para pedagang yang membawa dagangan sutera dari Cina yang akan dikirim ke Eropa melalui jalur darat Asia Tengah.
 • Kapak corong : kapak perunggu berbentuk corong yang digunakan manusia prasejarah.
 • Kapak genggam : alat batu yang dipangkas pada ke-2 permukaannya.
 • Kapak perimbas : alat batu yang dipangkas pada salah satu permukaannya untuk memperoleh ketajaman.
 • Kasta : golongan (tingkat/derajat) manusia dalam masyarakat hindu.
 • Kebudayaan : hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat.
 • Kepercayaan : anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata.
 • Kerajaan : bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja.
 • Keraton : tempat kediaman ratu/raja.
 • Kjokkenmoddinger : sampah dapur masa prasejarah.
 • Kubur batu : lempengan-pempengan batu yang digunakan untuk menyimpan mayat pada masa prasejarah.
 • Kuil : rumah (gedung) tempat memuja dewa-dewa.
 • Manusia purba : manusia fosil.
 • Masyarakat : sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
 • Meganthropus palaeojavanicus : manusia besar tertua dari Jawa.
 • Menhir : tugu batu besar zaman prasejarah.
 • Moko : genderang kecil terbuat dari perunggu pada masa prasejarah.
 • Musafir : orang yang bepergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih (mengembara).
 • Nabi : orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyu-Nya.
 • Negara agraris : negara yang bersifat pertanian.
 • Negara agromaritim : negara yang bersifat pertanian dan kepulauan.
 • Nekara : genderang besar terbuat dari perunggu pada masa prasejarah.
 • Nenek moyang : leluhur.
 • Nirleka : zaman tidak ada tulisan.
 • Nisan : tonggak pendek dan sebagainya yang ditanam di atas kubur sebagai penanda.
 • Nomaden : kelompok orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, berkelana dari suatu tempat ke tempat lain.
 • Obelisk : tiang segi empat meruncing ke ujung dan bermahkota piramida.
 • Pangeran : gelar anak raja atau gelar orang besar dalam kerajaan (keluarga raja).
 • Pelabuhan transito : pelabuhan yang menjadi lintasan barang-barang dagngan antara dua negara atau dua tempat.
 • Pelayaran : segala sesutu yang menyangkut perihal berlayar.
 • Pengaruh : daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
 • Peradaban : kemajuan yang menyangkut kecerdasan dan kebudayaan lahir batin.
 • Perdagangan : urusan dagang atau perniagaan.
 • Perahu bercadik : perahu yang menggunakan bambu atau kayu yang dipasang di kiri kanannya serupa sayap sebagai alat pengatur keseimbangan agar tidak mudah terbalik.
 • Peta : gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya untuk menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung dan sebagainya.
 • Piramida : bangunan dari batu yang berbentuk limasa tempat menyimpan mummi raja-raja Mesir dahulu.
 • Pithecanthropus erectus : manusia kera yang berjalan tegak.
 • Pithecanthropus mojokertensis : janis manusia purba yang sama artinya dengan Pithecanthropus Robustus.
 • Pithecanthropus Robustus : manusia sejenis Pithecanthropus erectus yang masih kanak-kanak yang ditemukan di Mojokerto.
 • Polis : negara kota pada zaman Yunni dan Romawi kuno.
 • Prasasti : piagam yang tertulis pada batu, tembaga dan sebagainya.
 • Proses : runtunan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu.
 • Punden berundak : susunan batu berundak-undak pada masa prasejarah.
 • Raja : penguasa tertinggi pada suatu kerajaan.
 • Rekonstruksi : penyusunan atau penggambaran kembali.
 • Relief : pahatan yang menampilkan perbedaan bentuk dan gambar dari permukaan rata di sekitarnya.
 • Rempah-rempah : zat yang digunakan untuk memberikan bau dan rasa khusus pada makanan.
 • Sarkofagus : kubur batu berbentuk lesung pada masa prasejarah.
 • Sistem : perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
 • Sphink : patung singa berkepala manusia yang ada di Mesir Kuno.
 • Strategis : berhubungan dengan rencana yang cwermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
 • Suluk : jalan ke arah kesempurnaan batin.
 • Sunan : penyebutan nama untuk para wali.
 • Ulama: orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.
 • Undagi : ahli dalam ketrampilan berproduksi.
 • Waprakeswara :sebutan tempat suci untuk memuja Dewa Syiwa yang terdapat dalam prasasti di Kerajaan Kutai.
 • Wali : orang saleh (suci) penyebar agama.
 • Waruga : kubur batu berbentuk kubus pada masa prasejarah.
 • Yupa : tugu batu bertulis yang terdapat di Kerajaan Kutai.
 • Zaman batu : suatu zaman di mana semua peralatan hidup manusia dibuat dari batu.
 • Zaman logam : suatu zaman di mana semua peralatan hidup manusia dibuat dari logam.
 • Zaman prasejarah : zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan.
 • Zaman sejarah : zaman pada saat manusia sudah mengenal tulisan.

Berdasarkan abjad

Bacaan Lainnya

A

 • Asyiria: Nama suku bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotania
 • Autralopithecus: Jenis manusia purba yang banyak di temukan di AfrikaSelatan
 • Artefak: Benda – benda yang ditinggal manusia purba
 • Animisme: Kepercayaan masyarakat terhadap arwah nenek moyang
 • Archipelago: Negara Kepulauan
 • Astrologi: Ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal danmengetahui nasib seseorang
 • Akkadia: Sargon agung yang berhasil menaklukkan bangsaSumeria
 • Agade: Adalah kota kerajaan Akkadia
 • Adopa: Cerita – cerita dalam masyarakat yang sebelumnya telahdi kenal bangsa Sumeria
 • Amoria: Babilonia Lama
 • Armenia: Bangsa Hittit
 • Agama Hindu: Agama yang memeliki kepercayaan terhadap beberapadewa
 • Agama Budha: Suatu agama yang diajarkan oleh Si Dartha Gautamayang berasal dari Lumbini Kapilawastu ( Nepal )
 • Alexander Grahambell: Orang yang menemukan telephon
 • Alfonso d’Albuquerque: Pimpinan bangsa Portugis yang menaklukkan Maluku
 • Alexanderia: Orang yang berhasil membangun kota Iskandariah
 • Agama: Suatu anutan di dalam masyarakat
 • Archaikum (Zaman tertua): Jaman keadaan bumi belum stabil, kulit bumi masihdalam pembentukan
 • Arca perunggu: Arca yang terbuat dari perunggu yang terbentuk sepertiorang ataupun binatang
 • Antropus: Manusia
 • Artefak: Alat – alat yang dibuat dan digunakan manusia purba
 • Autromelanosoilt: Hidup menyebar di Pasifik dan Asia serta Australia
 • Austronesia: Pulau – pulau di sebelah setalan benua Asia
 • Australopithecus Africatus: Kera dari Afrika Selatan
 • Alat Serpih: Perkakas yang dapat di gunakan sebagai alat penusuk
 • Altar Waweda: Mantra – mantra dan jampi – jampi untuk sihir dan ilmugaib
 • Abbi Dharma Pitaka: Penjelasan dan kupasan mengenai soal keagamaan
 • Astronomi: Ilmu yang mempelajari benda – benda langit, sepertimatahari, bulan, dll
 • Akkadia: adalah bangsa yang pernah menguasai Mesopotania( 2260 Sm )
 • Amoria: adalah bangsa yang pernah menguasai Mesopotania( 2000 SM)
 • Asyria: adalah bangsa yang pernah menguasai Mesopotania( 740 SM )
 • Ahuramazta: Dewa kebaikan ( Dewa terang )
 • Ahriman : Dewa kejahatan ( Dewa kegelapan )
 • Avesta: kitab suci penganut kepercayaan Zaroastrianisme Bangsa persia
 • Akuwu: Kepala desa
 • Anusapati: Raja Singosari setelah membunuh Ken Arok
 • Arjuna Wijaya: Suatu kitab sastra karya Empu Tantular
 • Australopithecus robustus: Fosil temuan Lois lea yang berisi tinggi badan 115meter , berat badan antara 65 kg – 75 kg
 • Australopithecus Boisel: Fosil besar temuan Charles Boise
 • Abrisous roche : Goa –goa sebagai tempat tinggal ( Goa – goa karang )
 • Antropus : Manusia
 • Absolut: Mutlak
 • Amenhotep: Fir’un I ( 1529 – 1908 SM )
 • Aturan monopoli dagang: Menguasai sendiri seluruh perdagangan rempah – rempah di Indonesia

B

 • Barter: Tukar menukar barang dengan barang
 • Beliung Persegi: Kapuk batu yang berbentuk persegi
 • Bangsa Proto Melayu: Bangsa melayu tua
 • Bangsa Deutero Melayu: Bangsa melayu muda
 • Brahmana: Seorang pendeta
 • Bejana Perunggu: Bejana yang mirip gitar spanyol tetapi tanpatangkai.
 • Bangsawan: Pendukung pemerintahan
 • Benggolo: Mata uang asli di guwo talo
 • Bhineka Tunggal Eka: Berbeda-beda tetapi tetap satu
 • Babad: Cerita daerah
 • Biksu: Pendeta atau Petapa (budha ) pria
 • Biksuni: Pendeta atau petapa (budha ) wanita
 • Bala Putra Dewa: Seorang raja kerajaan mataram budha, memerintah dari tahun 833 sampai 856 Masehi raja ini dari dinasti syailendra.
 • Bameswara : Raja I kerajaan kediri. Memerintah dari tahun 1117-1130 masehi
 • Bejana Perunggu : Bejana yang mirip gitar spanyol tetapi tanpa tangkai
 • Beliung Persegi : Kapak batu yang berbentuk persegi
 • Bedug :Peninggalan kerajaan demak ini merupakan karya walisongo berfungsi sebagai pertanda kepada umat islam bahwa saat menjalankan salat lima waktu dan tengah malam telah tiba .
 • Brara Tahal: Candi peninggalan kerajaan sriwijawa
 • Bhanu :Raja kerajaan mataram budha ditahun 752-775 M.
 • Brahma :Dewa pencipta alam dalam anutan hindhu
 • Brahmana:Kasta pendeta kasta tertinggi dalam anutan hindhu
 • Borobudur :Peninggalan kerajaan mataram budha yang paling penting.
 • Balitung :Raja yang mendirikan candi prambanan. Raja inisering dikenal dengan nama Sri Maharaja Rakai Dikotan.
 • Bikku: Rahib pria
 • Bikkuni: Rahib wanita
 • Bodh baya : Tempat sang budha bersemedi dan tempat memperoleh wahyu.
 • Bodhi: Pohon yang digunakan untuk bertapa Sidharta Gautama.
 • Budha: Gelar yang ditunjukkan kepada peletak dasar ajaran budha, gelar ini berarti yang diterangi atau yang disadarkan.
 • Barus : Perkampungan orang arab di daerah sumatra.
 • Budi Utomo (BU): Organisasi yang bertujuan untuk membangunkan semangat juang bangsa indonesia. BU didirikan oleh Dr. Wahidin Sudiro Husada dan diketuai oleh Dr. Sutomo dan berdiri pada tanggal 20 Mei 1908.
 • Bangunan O Belisk: Tugu yang terbuat dari batu granit berwarna merah.
 • Cakra Doya : Salah satu hadiah kaisar cina yang diberikan oleh laksamana Cheng Hu pada tahun 1414, Peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai.
 • Cadik : Bambu atau kayu yang dipasang di kiri kanan perahu serupa sayap sebagai alat pengatur keseimbangan agar perahu tidak mudah terbalik.
 • Cakra Murti: Salah satu patung budha yang terdapat di candi Mendut
 • Candala : Golongan masyarakat yang anggap paling rendah kedudukannya. Mereka dikeluarkan dari kasta setelah dinilai melakukan pelanggaran di dalam masyarakat
 • Candi: Bangunan kuno yang terbuat dari batu yang digunakan untuk pemujaan dan menyimpan jenazah seseorang tokoh dalam masyarakat.
 • Candi Apit selatan: Peninggalan kerajaan Mataram Hindu yang terletak di komplek candi Prambanan dan dipugar pada tahun 1932.
 • Chopper: Kapak perimbas
 • Copusyuris Civilis: Kitab hukum perdata yang disusun pada masa kekaisaran romawi timur.
 • Cakrawala Mandala: Perluasan wilayah Majapahit ke seluruh nusantara.
 • Caxa Ccash: Mata uang mas di Banten.
 • Ceiti: Mata uang timah dari Pedir.
 • Chappnytoo: Kapak penatah.
 • Cungkull: Rumah yang didirikan di atas kijing.
 • Candi Singosari: Candi yang terletak di Singosari Malang dan makam raja Kertanegara peninggalan kerajaan Singosari.
 • Candi Mendut: Peninggalan kerajaan Singosari terletak disebelah selatan Singosari.
 • Candi Kidal: Candi peninggalan kerajaan Singosari terletak di sebelah tenggara kota Malang dan merupakan makam Anusopati.
 • Catur warna: Pembagian manusia ke dalam 4 asta dalam ajaran hindu.
 • Candi Kalasan: Didirikan pada tahun 778 oleh keluarga Syailendra sebagai bangunan suci dewantara. Diduga bahwa Dewitara adalah istri Budha.di dalam candi Mendutter dapat 3 patung Budha yaitu: Cakya Murti, Anglok keswata, dan Maitrya.
 • Candi Siwa: Salah satu candi yang berada di komplek candi Prambanan yang telah dipugar pada tahun 1902-1951.
 • Candi Rorojonggrang: Sebutan untuk candi Prambanan
 • Culltur Stelsel: Tanam paksa pada jaman belanda
 • Choukoutien: Gua tempat ditemukannya fosil manusia purba “Homo Pekinensis”, sekitar 40 km dari Peking.
 • Cornelis Dehoutman: Pemimpin Belanda yang pertama datang ke Indonesia
 • Candrasa: Salah satu bentuk kapak yang menarik yang ditemukan di Jawa
 • Kontingenten Stellsel: Pajak yang harus dibayar dengan hasil bumi
 • Chopping Tool: Kapak penatah
 • CopusyurisCivilis: Kitab hukum perdata yang disusun pada masa kekaisaran romawi timur.

D

 • Davidson Black: Penyelidik manusia purba di daratan asia serta guru besar di kanada.
 • Dara Petak: Seorang putri kerajaan melayu.
 • Drama atau dirhan: Mata uang emas dari pendiri dan samudra pasai
 • Dinara: Mata uang emas besar di Gowa Talo
 • Dolmen: Bangunan semacam meja dari batu yang berkaki batu utuh dan digunakan untuk petinggi roh atau tempat sesaji.
 • Daha: Kerajaan hindu terakhir di jawa timur kerajaan yang ditaklukan kerajaan demak.
 • Dampar Kencana: Pada zaman kerajaan demak dampar kencana digunakan sebagai singgasana para sultan. Sekarang dampar kencana digunakan sebagai mimbar khutbah.
 • Deutero Melayu : Kelompok bangsa indonesia Austronesia yang datang ke indonesia gelombang kedua.
 • Dinasti : Keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga.
 • Dinamisme : Suatu kepercayaan bahwa setiap benda mempunyai kekuatan gaib.
 • Dongsan : Budaya daerah yang di bawa saat perpindahan nenek moyang indonesia pada gelombang ke dua .
 • Dhraha :Mata uang asing india
 • Diego lopes Squera : Pimpinan portugis yang datang di Malaka pada tahun 1509.
 • DeAtreau: Pimpinan portugis yang datang di Maluku utara pada tahun 1512.
 • Dyahagala : Raja yang memerintahkan kerajaan mataram kuno pada tahun (827-828) M
 • Dyah Tagwas : Raja yang memerintahkan kerajaan mataram kuno pada tahun 885 masehi .
 • Dewa Ra: Dewa yang tertinggi yang disembah masyarakat mesir kuno dan disebut juga dewa matahari (Dewa Ra )
 • Dewa Osimis : Dewa istri dewa ra yang bertugas menghakimi orang-orang yang meninggal .
 • Dewa Ayu : Dewa yang diakui sebagai dewa langit (dewa uruk)
 • Dewa Ea (Dewa eridu): Dewa yang dianggap sebagai dewa air.
 • Dewa Enlil (dewa Nuppur): Dewa yang dianggap sebagai dewa bumi .
 • Dewa Brahma : Dewa yang membuat alam semesta
 • Dewa Syiwa : Dewa yang merusak alam semesta
 • Dewa wisnu : Dewa yang memelihara alam semesta
 • Dewa Aini : Dewa api
 • Dewa Bayu : Dewa angin
 • Dewa Surya : Dewa Matahari
 • Dewa Canda : Dewa bulan
 • Dewa Marut : Dewa angin kencang
 • Dewa Baruna : Dewa angkasa
 • Dewa Parjoma : Dewa hujan
 • Dewa Indra : Dewa perang
 • Dewa Asywir : Dewa kesehatan
 • Dewa Usa : Dewa Fajar

E

 • Ekpidisi : Pengiriman suatu utusan tempat misalkan untuk menaklukan musuh
 • Etanu: Cerita -cerita yang sebelumnya telah dikenal bangsa sumeria
 • Eposgil gamesh : Merupakan kisah -kisah kepahlawanan raja gilmogeshi yang mencari pohon kehidupan di dasar laut agar hidupnya abadi.
 • Erectus: Berjalan tegak.
 • Ea : Dewa air.
 • Enlil : Dewa bumi.
 • Eride : Nama lain Ea.

F

 • Fauna : Dunia Hewan
 • Flora : Dunia tumbuhan
 • Fosil : Sisa-sisa tulang belulang manusia hewan dan tumbuhan yang tertimbun tanah beribu-beribu tahun kemudian membeku.
 • Frase tidak menyaring sejarah : Antara fakta dan fiksi bersatu
 • Fase dramatis : Menyajikan pelukisan sejarah sebagai drama bersambung .
 • Fase Epis : Menyajikan sejarah dengan cerita .
 • Fransiscosxa verius : Pendeta portugis penyebar agam nasrani (katolik) pada tahun 1540 .
 • Farqoh (firqaun) : Raja kerajaan mesir kuno.
 • Fertille Crescent: Tanah bulan sabit yang subur .
 • Food Gathering : Kebutuhan akan makanan menggantungkan dari alam.
 • Food producing : Cara hidup bercorak tanam di ladang atau sawah.
 • Fosil Pandu : Fosil yang dapat memberi petunjuk tentang kehidupan zaman purba.
 • Fauna boutovana: Pertambangan tempat ditemukan fosil manusia purba “ Homo Africanus”
 • Flake : Alat-alat serpih.

G

 • Gerabah : Benda -benda yang terbuat dari tanah liat.
 • Glasial: Zaman es yang terjadi pada masa plaestosin.
 • Gurdi : Alat melubangi
 • Genoa : Kota dagang yang terletak di pantai laut adriatik dan laut liguna.
 • Gathotkoco syara: Kitab kerajaan kediri karya mpu panuluh.
 • Gold : Tujuan bangsa asing datang ke indonesia untuk mencari kekayaan.
 • Gospel :Tujuan bangsa asing ke indonesia untuk menyebarkan agama nasrani.
 • Glory: Tujuan bangsa asing datang ke indonesia untuk mendapatkan kekayaan serta kebanggaan bagi bangsanya.
 • Ganesha : Dewa pengetahuan dalam hindhu.
 • Gua Spy : Gua di ketemukakan jenis “Homo Cro Mugnen“ guaini terdapat di belgia.
 • Gnoman : Alat penunjuk kedudukan matahari untuk mengetahui waktu.
 • Gajah Mada : Seorang patih dari Kerajaan Majapahit yang mengucapkan sumpah palapa.
 • Gerilya : Cara menyerang musuh secara tiba -tiba ,lalu dengan cepat menyingkirkan sebelum musuh membalas.
 • Gomati : Saluran atau terusan dari bekasi ke pelabuhan sunda Kelapa yang di buat oleh Raja Purnawarman.
 • Geographik Hypegesisi: Kitab masa kuno karya Claudius Ptolomaneus.

H

 • Hak Ekstir : Hak penebangan tanaman rempah-rempah oleh VOC.
 • Humariona : Ilmu yang mempelajari sastra,seni ,filsafat.
 • Hariwangsa : Kitab kerajaan kediri karya empu panuluh.
 • Homo soloensis: Manusia dari solo.
 • Homo Sapien : Manusia paling cerdas
 • Hieroglyp : huruh suci yang di pahat
 • Hikayat : karya sastra berupa cerita/dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara/pembangkit semangat juang
 • Homo Erectus : Manusia berjalan tegak
 • Homo : Manusia fosil paling muda dibandingkan fosil manusia purba jenis lain.
 • Homo Sapien : Manusia cerdas (bijaksana) diperkirakan berumur 18.000-40.000 tahun 1014. Homo sapiensis hidup pada pada jaman holosin (alluvial) banyak terdapat atau di ketemukan di Sangiran sragen oleh Van Riest Sehoten. Homo sapien merupakan nenek moyang manusia jenis sekarang.
 • Homo Wojokensis : Manusia dari wajak ditemukan oleh Dubois pada tahun 1889 didaerah wajak dekat Tulungagung.
 • Homo Pekinensis: Manusia dari peking (sekarang beijing ) ditemukan di goa chouleotien sekitar 40 km dari peking.Ditemukan oleh seorang Sarjana dari kanada yang bernama Davidson Black
 • Homo Africanus : Manusia dari afrika ditemukan oleh Raymond Dart. Ditemukan di dekat sebuah pertambangan faungBost wana pada tahun 1924
 • Homo Cro Mugran : Manusia purba yang ditemukan diprancis .
 • Homo Neandherthan lensis: Manusia neandhertal ditemukan oleh Rudloft Virohow di lembah neander, Dussenlort Jerman barat pada tahun 1856.
 • Hukum Karma : Hukum orang sesuai dengan hasil perbuatan .
 • Hasta Marga : Delapan jalan kebenaran dalam ajaran Budha .
 • Hinayana : Pergi ikut budha menjalani hidup yang ketat, mereka mengunakan waktu banyak untuk Meditasi. Aliran ini menyebar turki ke Sri Langka dan daratan Asia tengara.
 • Hulu Balang : Seseorang yang mengapali sebuah sagi.
 • Hiroglif : Tulisan dan abjad mesir kuno yang terdiri atas 700 gambar dan lambang dalam bentuk manusia, hewan, atau benda.
 • Hukum Hamurabi: Bentuk hukuman yang bersifat pembalasan seperti pelanggaran atau kejahatan.
 • Historigrafi : Perisai sejarah atau gambaran sepatah.

I

 • Iklim Musom : Iklim yang ditandai pergantian arah angin yang berlangsung selama enam bulan sekali di daerah khatulistiwa.
 • Interglasial: Masa diantara zaman es yang terjadi pada masa Pleistosin.
 • Iswara : Dewa tertinggi di trimurti
 • Indra : Dewa perang dalam ajaran hindu
 • Isis: Dewa sungai
 • Islamisasi : Proses pengislaman
 • Imperalisme : Pendudukan atau central negara ketidak keterbelakangan oleh kekuatan negara besar dengan alasan mencari hutangan.

J

 • Javanicus: Dari jawa
 • Jawa Hokaido : Kebaktian Rakyat Jawa .Organisasi yang dibentuk untuk mengganti putera ,jepang berharap jawa hokaido dapat membantu melangsungkan penjajahan di indonesia
 • Javanicus: Dari jawa
 • Jalan Sutera : Jalan yang dilalui pedagang yang banyak membawa kain sutra.
 • Jangka Jaya Baya : Ramalan jaya baya dan diyakini sebagai orang memperlihatkan masa depan bangsa indonesia
 • Jaya Baya : Raja kerajaan kediri terbesar yang memerintah dari tahun 1135-1157 Masehi
 • Jawa dwipa: Sebutan untuk pulau jawa pada masa sebelum tarihk masehi .

K

 • Kadi : Hakim yang menjadi perkara yang bersangkut paut dengan ajaran islam .
 • Kaheal : Bagian lama baru
 • Karma : Perbuatan-perbuatan manusia ketika hidup didunia yang menentukan hidup berikutnya.
 • Kjeken menddinger : Bukit-bukit karena dapur sampah.
 • Kapak Corong : Kapak corong disebut juga kapak sepatu
 • Kapak Perimbas ; Sejenis kapak batu yang digenggam tidak bertangkai.
 • Kapak Persegi : Kapak yang berbentuk persegi
 • Kapak Lonjong: Kapak yang berbentuk lonjong
 • Ksatria : Raja ,bangsawan dan prajurit.
 • Kaisar Chen Tang : Pendiri Dinasty Shang selama kira-kira 300 tahun dinasti ini berdiri.
 • 119.Kaisar Pang Keng : Raja 16 Dinasti Shang dan memerintah pada abad ke 14 dari kota po ke yin
 • Kaisar wu wang : Pendiri dinasti Chou .Dinasti chou berdiri pada tahun 1027 SM. Dinasti chou muncul menggantikan dinasti shang.
 • Kong fu tse: Ahli filsafat pada masa pemerintahan dinasti chou.
 • Kaisar Shi Huang Ti : Pendiri Dinasti Chin pada tahun 221 SM.
 • Kaisar : Penguasa negara.
 • Konfusianisme : Ajaran yang di bawa oleh kon fu tse.
 • Klan: Kesatuan terkecil atau kekerabatan dalam suatu masyarakat.
 • Kubilai khan : Jalan darat melalui Asia Tengah keadaan aman pada waktu pemerintah Kubilai Khan.
 • Kanton : Salah satu pusat perdagangan yang dihubungkan oleh jalan sutera.
 • Kaifeng : Salah satu pusat perdagangan yang dihubungkan oleh jalan sutera.
 • Kupa : Mata uang emas kecil di gowa talo.
 • Kutai : Kutai merupakan sebuah wilayah yang ter letak disekitar aliran sungai mahakam (Kalimantan Timur)
 • Kota Kapur: Prasasti–prasati yang mengungkap tentang kerajaan Sriwijaya di buat pada tahun 686 Masehi di Pulau Bangka
 • Karang Brahi: Salah satu prasasti yang mengungkap tentang kerajaan Sriwijaya dibuat pada tahun 686 masehi didaerah Jambi Hulu.
 • Kresnayan: Sebuat kitab kerajaan Kediri karya Mpu Wiguna
 • Ken Arok: Anak dewa brahma yang di titiskan lewat.seorang perempuan desa Pangkur bernama Ken Endar
 • Ken dedes: Isteri Tunggul Ametung
 • Kertarajasa Jayawardana: Gelar raden Wijaya naik tahta tahun 1093
 • Kunjaru Kurjo : Kitab yang dihasilkan Tanjak yang berisi puji – pujian terhadap raja yang tidak di ketahui namanya
 • Kerajaan Samudra Pasai: Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Aceh Utara
 • Keraton : Tempat dilakukannya kegiatan – kegiatan penting yang menyangkut urusan kraton
 • Kaligrafi: Seni melukis indah dalam bahasa Arab
 • Kerajaan:Bentuk pemerintahan yang di pimpin oleh raja
 • Kasta: Golongan (tingkat/derajat) masyarakat dalam agama hindu
 • Kesultanan:Bentuk pemerintahan kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan
 • Komoditi/Komoditas:Barang dagangan utama,benda niaga.

L

 • Lingga:Bangunan batu yang melambangkan laki–laki dan biasanya terletak di dalam candi
 • Langgar: Masjid kecil
 • Ludaka: Kitab pada masa Kerajaan Kediri karya Mpu Tanakung

M

 • Manusia Purba: Jenis manusia yang hidup pada masa prasejarah yang ditandai dengan kehidupan primitif
 • Mazhab: Golongan pemikir yang sepaham pada dengan ajaran, teori,dan tertentu.
 • Megalitikum: Periode kehidupan
 • Mulawarman: Putra Aswawarman yang terkemuka
 • Masyarakat Agraris: Masyarakat yang bekerja sebagai petani
 • Masa Prasejarah:Periode sebelum dikenalnya tulisan
 • Masa Sejarah:Periode setelah dikenalnya tulisan
 • Mummi: Mayat yang telah diawetkan
 • Mesos: Tengah
 • Mesopotamia: Daerah diantara 2 aliran sungai besar
 • Mass: Mata uang emas dari Aceh
 • Metode Auffassung: Penangkapan terhadap fakta–fakta sejarah yang diambil dalam sumber sejarah
 • Masyarakat Bahari: Masyarakat yang bekerja/mencari makanan di laut/di perairan
 • Mesir kuno: Daerah yang terletak di utara Benua Afrika
 • Memphis: Istana yang indah di ibukota kerajaan yang menjadi tempat tinggal Fir’aun (Faraoh)
 • Mainyu: Sebagai dewa kejahatan (dewa kegelapan)
 • Mahabrata: Karya sastra yang sangat terkenal pada Zaman wiracarita (1000 – 5005 M)
 • Moksa: Tingkatan hidup tertinggi yang terlepas dari ikatan keduniawian/bebas penjelmaan kembali
 • Mata Panah: Mata panah yang digunakan untuk berburu dan masih digunakan sampai sekarang oleh masyarakat Papua
 • Moko: Nekara yang berukuran kecil. Moko banyak digunakan oleh pedagang bugis dari daerah gresik untuk kemudian disebarkan ke daerahnya sendiri ke Flores dan alor
 • Menhir: Tiang atau tugu batu
 • Mahayana: Aliran pada agama Budha yang berpendapat bahwa orang dapat mencapai nirwana dengan perantaraan Bodisatwa
 • Maulu Kiwi: Pemimpin

Lihat lebih banyak istilah di halaman Glossary

Pos terkait